messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
แบบหนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
หนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
หนังสือร้องเรียน (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
เผยแพร่บทความตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2