messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
info_outline วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่แหล่งเกษตรอินทรย์ ใช้วิถีแบบพอเพียง"
พันธกิจ
1. สร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 2. พัฒนาคนและสังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ 4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาบุคลากร และการให้บริการ 6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม