messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box ฝ่ายสภา
นายทองคูณ ถิ่นวิลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 0933571549
นายบุญรักษ์ ขามช่วง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 0895235973
นายชูชาติ คำประเทือง
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0807612689
นายสุภชัย ผดุงภักดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0982269660
นางคำบล จรบุรมณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0611544346
นายชาญ วงษ์ศิลป์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0862365077
นายศักดิ์ดา นาสิงทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0981367195
นายสมาน จันทร์ประทักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0930946279