องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box ฝ่ายสภา
นายทองคูณ ถิ่นวิลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 0933571549
นายชูชาติ คำประเทือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 0807612689
นายสุภชัย ผดุงภักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 0982269660
นายบุญรักษ์ ขามช่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 0895235973
นางคำบล จรบุรมณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 0611544346
นายชาญ วงษ์ศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 0862365077
นายศักดิ์ดา นาสิงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 0981367195
นายสมาน จันทร์ประทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 0930946279