messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 093-0249335
นายสมหมาย ปัตถารัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 087-8641817
นายสุปัน ถิ่นวิมล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 0968812409
นายสวาท จุลฤทธิ์
เลขานุการนายก อบต.สะอาดไชยศรี
โทร : 098-3712593
account_box ฝ่ายสภา
นายทองคูณ ถิ่นวิลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 0933571549
นายบุญรักษ์ ขามช่วง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทร : 0895235973
นายชูชาติ คำประเทือง
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0807612689
นายสุภชัย ผดุงภักดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0982269660
นางคำบล จรบุรมณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0611544346
นายชาญ วงษ์ศิลป์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0862365077
นายศักดิ์ดา นาสิงทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0981367195
นายสมาน จันทร์ประทักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0930946279
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-435-3132
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0802724847
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-332-7127
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0802724847
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรำไพ น้ำกระจาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชนะ ผลพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชุติพงศ์ สารขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกจรัญ ศรีลำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกมลพร สมร่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางเด่นเดือน บุญธรรม
ครูชำนาญการ
น.ส.สุมาลี กายากุล
ครูชำนาญการ
นางสาวกิตติมาพร พันธ์สะอาด
ครูชำนาญการ
นางประมวล จอมทะรักษ์
ครู คศ.1
น.ส.สุพัฒตรา มาตอำพร
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
นางมณฑา พรมประเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.รุจ ถิ่นวิมล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.ลั่นทม นวนคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสุระพร ทองดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายสุบัน วิเศษศรี
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นางพัชรี ประครองสุข
ผู้ช่วย จพง.เกษตร
น.ส.จินตหรา ปัตถารัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
จพง.สาธารณสุข
account_box กองคลัง
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชลดา นามมนตรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวลัดดาวัลย์ มะละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุจิตรา ภารไสว
ผู้ช่วย จพง. การเงินและบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภารสุวรรณ์
ผู้ช่วย จพง. พัสดุ
นางรจนา บุรีรัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
account_box กองช่าง
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนกร ทารเวทย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพรนิภา เชาว์น้อย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา