องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 093-0249335
นายสมหมาย ปัตถารัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 087-8641817
นายสุปัน ถิ่นวิมล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 0968812409
นายสวาท จุลฤทธิ์
เลขานุการนายก อบต.สะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 098-3712593
account_box ฝ่ายสภา
นายทองคูณ ถิ่นวิลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 0933571549
นายชูชาติ คำประเทือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 0807612689
นายสุภชัย ผดุงภักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 0982269660
นายบุญรักษ์ ขามช่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 0895235973
นางคำบล จรบุรมณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 0611544346
นายชาญ วงษ์ศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 0862365077
นายศักดิ์ดา นาสิงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 0981367195
นายสมาน จันทร์ประทักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 0930946279
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 086-435-3132
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 091-684-2312
นางสาวยุภาพร ศรีธรราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 087-239-6236
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-332-7127
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
ว่าง
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สะอาดไชยศรี
นางรำไพ น้ำกระจาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชนะ ผลพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชุติพงศ์ สารขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกมลพร สมร่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกจรัญ ศรีลำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางเด่นเดือน บุญธรรม
ครูชำนาญการ
นางประมวล จอมทะรักษ์
ครู คศ.1
น.ส.สุมาลี กายากุล
ครูชำนาญการ
น.ส.สุพัฒตรา มาตอำพร
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
นางมณฑา พรมประเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.รุจ ถิ่นวิมล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.ลั่นทม นวนคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสุระพร ทองดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางรจนา บุรีรัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นายสุบัน วิเศษศรี
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.จินตหรา ปัตถารัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
account_box กองคลัง
นางสาวยุภาพร ศรีธรราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชลดา นามมนตรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวลัดดาวัลย์ มะละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุจิตรา ภารไสว
ผู้ช่วย จพง. การเงินและบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภารสุวรรณ์
ผู้ช่วย จพง. พัสดุ
account_box กองช่าง
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนกร ทารเวทย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพรนิภา เชาว์น้อย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน