องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 086-435-3132
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 091-684-2312
นางสาวยุภาพร ศรีธรราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 087-239-6236
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-332-7127