องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
ว่าง
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สะอาดไชยศรี
นางรำไพ น้ำกระจาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชนะ ผลพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชุติพงศ์ สารขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกมลพร สมร่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกจรัญ ศรีลำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางเด่นเดือน บุญธรรม
ครูชำนาญการ
นางประมวล จอมทะรักษ์
ครู คศ.1
น.ส.สุมาลี กายากุล
ครูชำนาญการ
น.ส.สุพัฒตรา มาตอำพร
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
นางมณฑา พรมประเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.รุจ ถิ่นวิมล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.ลั่นทม นวนคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสุระพร ทองดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางรจนา บุรีรัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นายสุบัน วิเศษศรี
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.จินตหรา ปัตถารัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ