องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรำไพ น้ำกระจาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชนะ ผลพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชุติพงศ์ สารขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกจรัญ ศรีลำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกมลพร สมร่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางเด่นเดือน บุญธรรม
ครูชำนาญการ
น.ส.สุมาลี กายากุล
ครูชำนาญการ
นางสาวกิตติมาพร พันธ์สะอาด
ครูชำนาญการ
นางประมวล จอมทะรักษ์
ครู คศ.1
น.ส.สุพัฒตรา มาตอำพร
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
นางมณฑา พรมประเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.รุจ ถิ่นวิมล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
น.ส.ลั่นทม นวนคำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสุระพร ทองดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายสุบัน วิเศษศรี
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นางพัชรี ประครองสุข
ผู้ช่วย จพง.เกษตร
น.ส.จินตหรา ปัตถารัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
จพง.สาธารณสุข