องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางสาวยุภาพร ศรีธรราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชลดา นามมนตรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวลัดดาวัลย์ มะละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุจิตรา ภารไสว
ผู้ช่วย จพง. การเงินและบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภารสุวรรณ์
ผู้ช่วย จพง. พัสดุ