องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชลดา นามมนตรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวลัดดาวัลย์ มะละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุจิตรา ภารไสว
ผู้ช่วย จพง. การเงินและบัญชี
นางสาวพัชราภรณ์ ภารสุวรรณ์
ผู้ช่วย จพง. พัสดุ
นางรจนา บุรีรัตน์
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ