องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
insert_drive_file คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
description แบบหนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file หนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หนังสือร้องเรียน (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file เผยแพร่บทความตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file เรื่อง แจ้งข้อซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2