องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
description แบบหนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file หนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file หนังสือร้องเรียน (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file เผยแพร่บทความตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2