ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.40 จำนวน 3 ช่อง ยาว 6.00 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)