องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไข พ.ศ.2553) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไข พ.ศ.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2